РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ
В ДИСТРИБУЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ

Гайванович Н.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри маркетингу і логістики
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті розроблено, обґрунтовано рекомендації, що базуються на засадах інтеграції базових функцій, партнерських взаємовідносин та корпоративних інтересів, щодо формування, адаптації, реалізації типових конкурентних стратегій розвитку малих і середніх підприємств та використання їх бізнес-потенціалу в діяльності дистрибуційних мереж.
Ключові слова: стратегії, маркетингові конкурентні стратегії, малі і середні підприємства, мережа дистрибуції, система дистрибуції.

Гайванович Н.В. РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ДИСТРИБУЦИОННЫХ СЕТЯХ

В статье разработаны, обоснованы рекомендации, основанные на принципах интеграции базовых функций, партнерских взаимоотношений и корпоративных интересов, по формированию, адаптации, реализации типичных конкурентных стратегий развития малых и средних предприятий и использованию их бизнес-потенциала в деятельности дистрибуционных сетей.
Ключевые слова: стратегии, маркетинговые конкурентные стратегии, малые и средние предприятия, сеть дистрибуции, система дистрибуции.

Hajvanovych N.V. DEVELOPMENT OF MARKETING COMPETITIVE STRATEGIES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
IN DISTRIBUTION NETWORKS

The article substantiates and develops recommendations based on the principles of basic functions integration, partnerships and corporate interests, on the formation, adaptation and implementation of standard competitive strategies for the development of small and medium-sized enterprises and the use of their business potential in the distribution networks activities.
Key words: strategies, marketing competitive strategies, small and medium enterprises, distribution network, distribution system.

Завантажити статтю (pdf)