ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Волошина О.А.
старший викладач кафедри
економіки підприємства та управління персоналом
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Стаття присвячена актуальним питанням визначення та сутності економічного розвитку підприємства. Проаналізовано, систематизовано визначення понять «розвиток», «розвиток підприємства», «економічний розвиток». Розкрито сутність економічного розвитку підприємства, окреслено основні його складові.
Ключові слова: підприємство, розвиток, розвиток підприємства, економічний розвиток, складові економічного розвитку, економічне зростання, економічний занепад.

Волошина О.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена актуальным вопросам определения и сущности экономического развития предприятия. Проанализированы, систематизированы определения понятий «развитие», «развитие предприятия», «экономическое развитие». Раскрыта сущность экономического развития предприятия, определены основные его составляющие.
Ключевые слова: предприятие, развитие, развитие предприятия, экономическое развитие, составляющие экономического развития, экономический рост, экономический упадок.

Voloshina O.A. THEORETICAL ASPECTS OF DEFINITION AND THE CONCEPT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
The article is devoted to actual issues of definition and essence of economic development of the enterprise. The definitions of the concepts “development”, “development of the enterprise”, “economic development” are analyzed and systematized. In the article the essence of economic development of the enterprise is outlined, its main components are outlined.
Key words: enterprise, development, enterprise development, economic development, components of economic development, economic growth, economic decline.

Завантажити статтю (pdf)