СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Біловол Р.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і логістики
Навчально-наукового інституту фінансів економіки та менеджменту
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

У статті обґрунтовано необхідність використання системного підходу до формування методів управління керівництвом вітчизняних підприємств. Відповідно до мотиваційної поведінки особистості та трудового колективу підприємства, їх потреб та інтересів виділяють чотири групи методів управління, а саме економічні, організаційно-розпорядчі, соціальні, психологічні, кожна з яких має свої особливості формування.
Ключові слова: системний підхід, методи управління (економічні, організаційно-розпорядчі, соціальні, психологічні).

Биловол Р.И. СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В статье обоснована необходимость использования системного похода к формированию методов управления руководством отечественных предприятий. Согласно мотивационному поведению личности и трудового коллектива предприятия, их потребностям и интересам выделяют четыре группы методов управления, а именно экономические, организационно-распорядительные, социальные, психологические, каждая из которых имеет свои особенности формирования.
Ключевые слова: системный подход, методы управления (экономические, организационно-распорядительные, социальные, психологические).

Bilovol R.I. A SYSTEMATIC APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT METHODS
The article substantiates the necessity of using a systematic approach to the formation of management methods by the management of domestic enterprises. According to motivational behavior of the person and labor collective of the enterprise, their needs and interests are identified by four groups of management methods, namely economic, organizational and administrative, social, psychological, each of which has its own peculiarities of formation.
Key words: system approach, management methods (economic, organizational and administrative, social, psychological).

Завантажити статтю (pdf)