МОНІТОРИНГ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

Берідзе Т.М.
кандидат технічних наук, доцент
Криворізького факультету
Запорізького національного університету
Серебреников В.М.
кандидат технічних наук, доцент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Лохман Н.В.
кандидат економічних наук, доцент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

Стаття присвячена методологічним та практичним основам дослідження виробничої діяльності підприємств Криворізького регіону. Побудовані регресійні моделі дають змогу дослідити закономірності розвитку складових виробничої діяльності підприємств. Визначено моніторинг як інформаційно-аналітичний інструментарій оцінювання ефективності управлінської діяльності. Отримані результати можуть бути використані під час прогнозування значень чинників виробничої діяльності як складових моніторингу.
Ключові слова: моніторинг, виробнича діяльність, підприємство, чинник, ефективність, управління, регресія.

Беридзе Т.М., Серебреников В.М., Лохман Н.В. МОНИТОРИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
КРИВОРОЖСКОГО РЕГИОНА

Статья посвящена методологическим и практическим основам исследования производственной деятельности предприятий Криворожского региона. Построенные регрессионные модели позволяют исследовать закономерности развития составляющих производственной деятельности предприятий. Определен мониторинг как информационно-аналитический инструментарий оценки эффективности управленческой деятельности. Полученные результаты могут быть использованы при определении прогнозных значений факторов производственной деятельности как составляющих мониторинга.
Ключевые слова: мониторинг, производственная деятельность, предприятие, фактор, эффективность, управление, регрессия.

Beridze T.M., Serebrenykov V.М., Lohman N.V. MONITORING OF PRODUCTION ACTIVITY OF ENTERPRISES
OF THE KRIVOY ROG REGION

The article is devoted to the methodological and practical principles of research of production activity of enterprises of the Krіvoy Rog region. The constructed regression models allow us to investigate the patterns of development of the components of production activity of enterprises. The monitoring as an information analytical tool for evaluating the effectiveness of management activity is determined. The results obtained can be used to determine the forecast values of the factors of production activity as components of monitoring.
Key words: monitoring, production activity, enterprise, factor, efficiency, management, regression.

Завантажити статтю (pdf)