ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Баранівський О.А.
студент
Інституту управління, технологій та права
Державного університету інфраструктури та технологій

Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів оцінки фінансової стійкості підприємства, адже це є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано сутність, роль і значення фінансової стійкості підприємства. Виділено основні фактори впливу на фінансову стійкість підприємства. Виявлено найбільш оптимальні підходи до аналізу та оцінки фінансової стійкості підприємства.
Ключові слова: фінансова стійкість, підприємство, система показників оцінки, забезпечення фінансової стійкості, фінансовий стан.

Барановский А.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена исследованию теоретических аспектов оценки финансовой устойчивости предприятия, ведь это является одним из главных условий жизнедеятельности, развития и обеспечения высокого уровня конкурентоспособности предприятия. Проанализированы сущность, роль и значение финансовой устойчивости предприятия. Выделены основные факторы влияния на финансовую устойчивость предприятия. Выявлены наиболее оптимальные подходы к анализу и оценке финансовой устойчивости предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, предприятие, система показателей оценки, обеспечение финансовой устойчивости, финансовое состояние.

Baranyvs’kyi O.A. THEORETICAL ASPECTS OF ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE
The article is devoted to the study of theoretical aspects of the assessment of financial stability of the enterprise. After all, this is one of the main conditions of life, development and maintenance of a high level of competitiveness of the enterprise. The essence, role and importance of financial stability of the enterprise are analyzed. The main factors influencing the financial stability of the enterprise are highlighted. The most optimal approaches to the analysis and estimation of financial stability of the enterprise are revealed.
Key words: financial stability, enterprise, system of indicators of estimation, providing of financial stability, financial condition.

Завантажити статтю (pdf)