УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бакало Н.В.
кандидат економічних наук, доцент
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка
Полякова А.О.
студентка
Полтавського національного технічного університету
імені Юрія Кондратюка

Стаття присвячена актуальним питанням управління ресурсним потенціалом промислових підприємств. Проаналізовано, систематизовано особливості управління ресурсами вітчизняних підприємств. Окреслено структуру ресурсного потенціалу промислових підприємств. Досліджено фактори впливу на управління ресурсним потенціалом промислових підприємств.
Ключові слова: ресурси, управління, інвестиції, ресурсний потенціал, адміністрування.

Бакало Н.В., Полякова А.А. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена актуальным вопросам управления ресурсным потенциалом промышленных предприятий. Проанализированы, систематизированы особенности управления ресурсами отечественных предприятий. Обозначена структура ресурсного потенциала промышленных предприятий. Исследованы факторы влияния на управление ресурсным потенциалом промышленных предприятий.
Ключевые слова: ресурсы, управление, инвестиции, ресурсный потенциал, администрирование.

Bаkаlо N.V., Роlіаkоvа А.О. MАNАGЕMЕNT ОF ІNDUSTRІАL ЕNTЕRРRІSЕS RЕSОURСЕ РОTЕNTІАL
Thе аrtісlе іs dеvоtеd tо tорісаl іssuеs оf rеsеаrсh оn mаnаgеmеnt оf rеsоurсе роtеntіаl оf іndustrіаl еntеrрrіsеs. Thе fеаturеs оf rеsоurсе mаnаgеmеnt оf dоmеstіс еntеrрrіsеs аrе аnаlyzеd аnd systеmаtіzеd. Thе fасtоrs оf іnfluеnсе оn thе mаnаgеmеnt роtеntіаl оf іndustrіаl еntеrрrіsеs аrе іnvеstіgаtеd. Thе struсturе оf thе rеsоurсе роtеntіаl оf іndustrіаl еntеrрrіsеs іs dеtеrmіnеd.
Kеy wоrds: rеsоurсеs, mаnаgеmеnt, іnvеstmеnts, rеsоurсе роtеntіаl, аdmіnіstrаtіоn.

Завантажити статтю (pdf)