СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ящук Т.А.
викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом
Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини
Чирва О.Г.
доктор економічних наук, професор
Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини

У статті досліджено основні показники функціонування системи вищої освіти в Україні. Показано сутність та особливості фінансування закладів вищої освіти за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів фізичних осіб протягом останніх років. Вивчено склад та структуру вищих навчальних закладів залежно від їх типів. Проаналізовано вплив кількості студентів закладів вищої освіти I–IV рівнів акредитації на джерела фінансування їхнього навчання. Обґрунтовано необхідність диверсифікації джерел фінансування закладів вищої освіти як чинника, що впливає на підвищення якості підготовки фахівців.
Ключові слова: вища освіта, заклади вищої освіти, ринок освітніх послуг, фінансове забезпечення, фінансові ресурси, джерела фінансування.

Ящук Т.А., Чирва О.Г. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье исследованы основные показатели функционирования системы высшего образования в Украине. Показаны сущность и особенности финансирования высших учебных заведений за счет государственного и местных бюджетов, средств физических лиц в течение последних лет. Изучены состав и структура высших учебных заведений в зависимости от их типов. Проанализировано влияние количества студентов высших учебных заведений I–IV уровней аккредитации на источники финансирования их обучения. Обоснована необходимость диверсификации источников финансирования учреждений высшего образования как фактора, который влияет на повышение качества подготовки специалистов.
Ключевые слова: высшее образование, высшие учебные заведения, рынок образовательных услуг, финансовое обеспечение, финансовые ресурсы, источники финансирования.

Yashchuk T.A., Chyrva O.H. STATISTICAL ANALYSIS OF FINANCING OF HIGHER EDUCATION SYSTEM IN UKRAINE
The article studies main indicators of functioning higher education system in Ukraine. The essence and features of financing higher education institutions at the expense of state, local budgets and funds of individuals in recent years are shown. Contents and structure of higher educational institutions depending on their types are studied. The influence of the number of students of higher education institutions of I–IV levels of accreditation on the sources of financing their education is analyzed. The necessity of diversifying sources of financing higher education institutions as a factor influencing improvement of the quality of specialist training is substantiated.
Key words: higher education, higher education institutions, educational service market, financial support, financial resources, sources of financing.

Завантажити статтю (pdf)