ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК НОВИХ АГРОФОРМУВАНЬ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВІДРОДЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Ярема Л.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства
Відокремленого підрозділу
Національного університету
біоресурсів і природокористування України
«Бережанський агротехнічний інститут»
Замора О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства
Відокремленого підрозділу
Національного університету
біоресурсів і природокористування України
«Бережанський агротехнічний інститут»

У статті обґрунтовано теоретико-методологічні засади розвитку різноманітних організаційно-правових форм господарювання в сільському господарстві та їх вплив на розвиток сільських територій, розроблено наукові пропозиції щодо перспективних напрямів та організаційних форм інтегрованих агропромислових формувань, які можуть бути успішними в умовах сучасних викликів і загроз, а також задовольняти економічні та соціальні інтереси їх суб’єктів.
Ключові слова: агроформування, сільські території, форми господарювання, розвиток, кооперація, інтеграція.

Ярема Л.В., Замора О.И. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ НОВЫХ АГРОФОРМИРОВАНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В статье обоснованы теоретико-методологические основы развития различных организационно-правовых форм хозяйствования в сельской сфере и их влияние на развитие сельских территорий, разработаны научные предложения по перспективным направлениям и организационным формам интегрированных агропромышленных формирований, которые могут быть успешными в условиях современных вызовов и угроз, а также удовлетворять экономические и социальные интересы их субъектов.
Ключевые слова: агроформирование, сельские территории, формы хозяйствования, развитие, кооперация, интеграция.

Yarema L.V., Zamora O.S. FURTHER DEVELOPMENT OF NEW AGROFORMATIONS AND THEIR IMPACT ON
THE REVIVAL OF RURAL TERRITORIES

The theoretical and methodological principles of development of various organizational and legal forms of management in agriculture and their influence on the development of rural territories, in the article are substantiated; the scientific proposals on perspective directions and organizational forms of integrated agro-industrial formations, which can be successful in the context of modern challenges and threats and to satisfy the economic and social interests of their subjects are developed.
Key words: agroforming, rural territories, forms of management, development, cooperation, integration.

Завантажити статтю (pdf)