ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Момот Т.В.
доктор економічних наук, професор
Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова
Ващенко О.М.
кандидат економічних наук, доцент
Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова
Тесленко Р.Ю.
аспірант
Харківського національного університету
міського господарства імені О.М. Бекетова

Стаття присвячена питанням впливу тіньової економіки на економічну безпеку держави. Наведено причини та наслідки тіньової економічної діяльності в Україні. Проаналізовано динаміку тінізації економіки держави з використанням основних методів її розрахунку. Досліджено взаємозв’язок показників тіньової економіки та економічної безпеки держави. Розглянуто питання легалізації тіньової економічної діяльності в Україні.
Ключові слова: тіньова економіка, економічна безпека держави, загрози економічній безпеці держави, легалізація тіньової економіки, амністія тіньових капіталів.

Момот Т.В., Ващенко А.Н., Тесленко Р.Ю. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
Статья посвящена вопросам влияния теневой экономики на экономическую безопасность государства. Приведены причины и последствия теневой экономической деятельности в Украине. Проанализирована динамика тенизации экономики государства с использованием основных методов ее расчета. Исследована взаимосвязь показателей теневой экономики и экономической безопасности государства. Рассмотрен вопрос легализации теневой экономической деятельности в Украине.
Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность государства, угрозы экономической безопасности государства, легализация теневой экономики, амнистия теневых капиталов.

Momot T.V., Vashchenko O.M., Teslenko R.Yu. THE SHADOW ECONOMY AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE
The article is devoted to the issues of the shadow economy influence on the state economic security. The causes and consequences of shadow economic activity in Ukraine are given. The dynamics of the state economy shadowing using the basic methods of its calculation is analyzed. The relationship between indicators of the shadow economy and state economic security is investigated. The issue of shadow economy legalization in Ukraine is considered.
Key words: shadow economy, state economic security, threats to the state economic security, shadow economy legalization, shadow capitals amnesty.

Завантажити статтю (pdf)