БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В АСПЕКТІ ТУРИЗМОЛОГІЇ

Залуніна О.М.
кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
Черниш Р.О.
магістр
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського

Стаття присвячена актуальному питанню стану автомобільних доріг в Україні. Охарактеризовано взаємозв’язок стану автомобільних доріг і туристичної діяльності. Проаналізовано стан трас міжнародного, національного, регіонального та територіального користування. Систематизовані всі траси за шкалою, яка відображає ступінь задоволення водіїв під час перевезень пасажирів.
Ключові слова: будівництво, пасажирські перевезення, стан автомобільних доріг, автотранспортні послуги.

Залунина О.М., Черныш Р.О. СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В АСПЕКТЕ ТУРИЗМОЛОГИИ
Статья посвящена актуальному вопросу состояния автомобильных дорог в Украине. Охарактеризована взаимосвязь состояния автомобильных дорог и туристической деятельности. Проанализировано состояние трасс международного, национального, регионального и территориального пользования. Систематизированы все трассы по шкале, которая отражает степень удовлетворения водителей во время пассажирских перевозок.
Ключевые слова: строительство, пассажирские перевозки, состояние автомобильных дорог, автотранспортные услуги.

Zalunina O.M., Chernysh R.O. CONSTRUCTION OF HIGHWAYS IN THE ASPECT OF TOURISM
The article is devoted to the actual issue of the condition of highways in Ukraine. The relationship between the state of roads and tourism activities is characterized. The state of routes of international, national, regional and territorial use is analyzed. All tracks on the scale are systematized, which reflects the degree of satisfaction of drivers during passenger transportation.
Key words: construction, passenger transportation, condition of roads, motor transport services.

Завантажити статтю (pdf)