ОЦІНКА РИНКУ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ТОВАРІВ

Добровольський В.В.
кандидат економічних наук, доцент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Логвиненко Н.І.
студент
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті представлено нормативні документи, які регулюють означений ринок, проаналізовано товарну структуру, частку від загального ринку непродовольчих товарів та динаміку ринку парфумерно-косметичних товарів, визначено спільну тенденцію розвитку цього виду товарів, запропоновано шляхи покращення сучасного становища.
Ключові слова: ринок, парфумерно-гігієнічні товари, аналіз, динаміка, розвиток, нормативна база, тенденція.

Добровольский В.В., Логвиненко Н.И. ОЦЕНКА РЫНКА ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ
В статье представлены нормативные документы, регулирующие обозначенный рынок, проанализированы товарная структура, доля от общего рынка непродовольственных товаров и динамика рынка парфюмерно-косметических товаров, определена общая тенденция развития этого вида товаров, предложены пути улучшения современного положения.
Ключевые слова: рынок, парфюмерно-гигиенические товары, анализ, динамика, развитие, нормативная база, тенденция.

Dobrovols’kyj V.V., Logvinenko N.I. ESTIMATION OF THE MARKET OF PERFUMER-COSMETIC GOODS
The article presents the regulatory documents regulating this market, analyzes the commodity structure, the share from the general market of non-food products and the dynamics of the market of perfumery and cosmetic goods, the general tendency of development of this type of goods is determined and the ways of improvement of the current situation are offered.
Key words: market, perfumery-hygienic goods, analysis, dynamics, development, normative base, tendency.

Завантажити статтю (pdf)