СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «НОРМУВАННЯ» ТА «СТАНДАРТИЗАЦІЯ» ЯК ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ

Грицюк Н.О.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри
економіки, безпеки та інноваційної діяльності
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті проаналізовано поняття «нормування» та «стандартизація» в національних та міжнародних нормативних документах, на основі чого проведено порівняльний аналіз цих категорій. Виділено спільні та відмінні риси. Показано, що адаптація наявного у вітчизняній системі технічного регулювання нормативного забезпечення до потреб регулювання виробничих процесів потребує оптимізації, що забезпечувало б необхідну однорідність категорій, вимог і норм.
Ключові слова: нормування, стандартизація, норма, стандарт, категорія, сутність, поняття.

Грицюк Н.А. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ «НОРМИРОВАНИЕ» И «СТАНДАРТИЗАЦИЯ» КАК ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
В статье проанализированы понятие «нормирование» и «стандартизация» в национальных и международных нормативных документах, на основе чего проведен сравнительный анализ этих категорий. Выделены общие и отличительные черты. Показано, что адаптация имеющегося в отечественной системе технического регулирования нормативного обеспечения к потребностям регулирования производственных процессов требует оптимизации, что обеспечивало бы необходимую однородность категорий, требований и норм.
Ключевые слова: нормирование, стандартизация, норма, стандарт, категория, сущность, понятие.

Hrytsiuk N.O. CONCEPT OF “NORMALIZATION” AND “STANDARDIZATION” AS ECONOMIC CATEGORIES
The article is analyzes the notion of “valuation” and “standardization” in national and international regulatory documents, on the basis of which a comparative analysis of these categories is carried out. The general and distinctive features of these categories are highlighted. There is shown that the adaptation is required in the domestic regulatory system, which would ensure the necessary uniformity of categories, requirements and norms.
Key words: normalization, standardization, norm, standard, category, essence, concept.

Завантажити статтю (pdf)