ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Гончарук А.В.
аспірант
Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка

У статті проаналізовано основні кризові періоди, які зумовили зниження показників розвитку будівельної галузі, обґрунтовано найбільш важливі чинники, що визначають стан житлового будівництва в Україні, досліджено вплив кризових явищ на розвиток будівельної галузі, з’ясовано специфіку перебігу економічних криз у будівництві.
Ключові слова: економічна криза, глобальна світова криза, будівельна галузь, житлове будівництво, темпи будівництва.

Гончарук А.В. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ
В статье проанализированы основные кризисные периоды, которые обусловили снижение показателей развития строительной отрасли, обоснованы наиболее важные факторы, определяющие состояние жилищного строительства в Украине, исследовано влияние кризисных явлений на развитие строительной отрасли, выяснена специфика протекания экономических кризисов в строительстве.
Ключевые слова: экономический кризис, глобальный мировой кризис, строительная отрасль, жилищное строительство, темпы строительства.

Honcharuk A.V. INFLUENCE OF CRISIS PHENOMENA ON THE DEVELOPMENT OF UKRAINE’S CONSTRUCTION INDUSTRY
The article analyzes the main crisis periods that determined the decline in the indicators of the development of the construction industry, substantiated the most important factors determining the state of housing construction in Ukraine, investigated the impact of crisis phenomena on the development of the construction industry, clarified the specifics of the course of economic crises in construction.
Key words: economic crisis, global world crisis, construction industry, housing construction, construction rates.

Завантажити статтю (pdf)