СВІТОВИЙ РИНОК НАФТИ: КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

Юр’єва П.Б.
кандидат економічних наук, доцент
Університету державної фіскальної служби України

У статті визначено основні характеристики сучасного світового ринку нафти, які мають об’єктивний і суб’єктивний характер. Надано оцінку основним складникам світового ринку нафти (фізичному та фінансовому). Проаналізовано обсягові та структурні показники світового ринку нафти. Проведено сегментацію ринку за найбільшими видобувачами та споживачами нафти.
Ключові слова: нафта, нафтопродукти, світовий ринок нафти, фізичний складник світового ринку нафти, фінансовий складник світового ринку нафти.

Юрьева П.Б. МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ: КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕНДЕНЦИИ
В статье определены основные характеристики современного мирового рынка нефти, которые имеют объективный и субъективный характер. Дана оценка основным составляющим мирового рынка нефти (физической и финансовой). Проанализированы объемные и структурные показатели мирового рынка нефти. Проведена сегментация рынка по крупнейшим добытчикам и потребителям нефти.
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, мировой рынок нефти, физическая составляющая мирового рынка нефти, финансовая составляющая мирового рынка нефти.

Iurieva P.B. WORLD OIL MARKET: MAINE CHARACTERISTICS AND TRENDS
The article defines the main characteristics of the modern world oil market, which are objective and subjective. The main components of the world oil market (physical and financial) are assessed. The volumes and structural indicators of the world oil market are analyzed. Conducted market segmentation for the largest oil producer and consumers.
Keywords: oil, petroleum products, world oil market, physical component of the world oil market, financial component of the world oil market.

Завантажити статтю (pdf)