ОГЛЯД ФІНАНСОВИХ І НЕФІНАНСОВИХ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК НА ЕКОНОМІКУ

Юнацький М.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та банківської справи
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

Досліджено економічну основу створення транснаціональних корпорацій. Визначено ТНК як інститут або організацію. Обґрунтовано умови розміщення основних підрозділів ТНК. Виявлено фінансові та нефінансові фактори впливу транснаціоналізації на економіку держави. Визначено загрози національній економіці, які виникають унаслідок діяльності ТНК.
Ключові слова: транснаціональна корпорація, глобалізація, транснаціоналізація, регулювання діяльності ТНК, іноземні інвестиції, ризики процесу транснаціоналізації.

Юнацкий М.О. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И НЕФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК НА ЭКОНОМИКУ
Исследована экономическая основа создания транснациональных корпораций. Определена ТНК как институт или организация. Обоснованы условия размещения основных подразделений ТНК. Выявлены финансовые и нефинансовые факторы влияния транснационализации на экономику государства. Определены угрозы национальной экономике, которые возникают в результате деятельности ТНК.
Ключевые слова: транснациональная корпорация, глобализация, транснационализация, регулирование деятельности ТНК, иностранные инвестиции, риски процесса транснационализации.

Iunatskyi M.O. REVIEW OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL FACTORS INFLUENCE OF TNC ACTIVITIES ON THE ECONOMY
The economic basis for the establishment of transnational corporations is determined, TNCs are defined as an institution or organization, the conditions of placement of main TNCs have been substantiated, financial and non-financial factors of transnationalization influence on the state economy have been identified, threats to the national economy arising from the operation of TNCs have been examined.
Keywords: transnational corporation, globalization, transnationalization, regulation of the activity of TNCs, foreign investments, risks of the process of transnationalization.

Завантажити статтю (pdf)