КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Севрук І.М.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету
Рупчева А.О.
студентка
Київського національного торговельно-економічного університету

Статтю присвячено дослідженню конкурентоспроможності України на світовому ринку інформаційних технологій в умовах глобалізації. Проаналізовано сучасний стан зовнішньої торгівлі України ІТ-послугами. Визначено конкурентні переваги України на міжнародному ринку інформаційних технологій. Обґрунтовано шляхи підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку ІТ-послуг.
Ключові слова: конкурентоспроможність, інформаційні технології, світовий ринок, ІТ-послуги, індекс конкурентності, коефіцієнт ефективності експорту.

Севрук И.Н., Рупчева А.О. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ УКРАИНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
ИТ-УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена исследованию конкурентоспособности Украины на мировом рынке информационных технологий в условиях глобализации. Проанализировано современное состояние внешней торговли Украины ИТ-услугами. Определены конкурентные преимущества Украины на международном рынке информационных технологий. Обоснованы пути повышения конкурентоспособности Украины на мировом рынке ИТ-услуг.
Ключевые слова: конкурентоспособность, информационные технологии, мировой рынок, ИТ-услуги, индекс конкурентности, коэффициент эффективности экспорта.

Sevruk I.M., Rupcheva A.O. COMPETITIVENESS OF UKRAINE IN THE WORLD MARKET OF
IT SERVICES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

The article is devoted to the research of Ukraine's competitiveness in the world market of information technologies in the conditions of globalization. The current state of Ukraine's foreign trade in IT services is analyzed. The competitive advantages of Ukraine in the international information technology market are determined. The ways to increase the competitiveness of Ukraine in the world market of IT services are substantiated.
Keywords: competitiveness, information technology, world market, IT services, competitiveness index, export efficiency rate.

Завантажити статтю (pdf)