УКРАЇНА У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Пікулик О.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економічної теорії
Львівського національного університету імені Івана Франка

Статтю присвячено актуальним питанням вивчення експортного потенціалу України в умовах розвитку світового господарства та поглиблення міжнародного поділу праці. Проаналізовано структуру експорту та конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку. Здійснено міжнародні порівняння. Окреслено напрями поліпшення експортної політики в Україні.
Ключові слова: глобалізація, інтеграція, світове господарство, міжнародний поділ праці, зовнішньоекономічна діяльність, міжнародні відносини, експорт, структура експорту, конкурентоспроможність, національна економіка, експортний потенціал, експортна політика.

Пикулык О.И. УКРАИНА В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Статья посвящена актуальным вопросам изучения экспортного потенциала Украины в условиях развития мирового хозяйства и углубления международного разделения труда. Проанализированы структура экспорта и конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке. Проведены международные сравнения. Определены направления улучшения экспортной политики в Украине.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, мировое хозяйство, международное разделение труда, внешнеэкономическая деятельность, международные отношения, экспорт, структура экспорта, конкурентоспособность, национальная экономика, экспортный потенциал, экспортная политика.

Pikulyk O.I. UKRAINE IN THE WORLD ECONOMY
The article is devoted to the actual issues of studying the export potential of Ukraine in the conditions of development of the world economy and deepening of the international division of labor. The structure of export and competitiveness of domestic products on the world market is analyzed. Conducted international comparisons. The directions of improvement of export policy in Ukraine are outlined.
Keywords: globalization, integration, world economy, international division of labor, foreign economic activity, international relations, export, export structure, competitiveness, national economy, export potential, export policy.

Завантажити статтю (pdf)