СВІТОВІ ФІНАНСОВІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Любохинець Л.С.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної теорії
Хмельницького національного університету
Лабунець О.О.
студентка факультету економіки та управління
Хмельницького національного університету

У статті висвітлено сутність глобалізації фінансових ринків, визначено основні моделі регулювання та специфічні особливості розвитку глобальних фінансових ринків. Охарактеризовано сучасні тенденції розвитку світових фінансових ринків, а також розкрито позитивний та негативний вплив глобалізації на фінансові ринки.
Ключові слова: фінансовий ринок, світовий фінансовий ринок, глобалізація, глобалізація фінансових ринків.

Любохинец Л.С., Лабунец А.А. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье освещена сущность глобализации финансовых рынков, определены основные модели регулирования и специфические особенности развития глобальных финансовых рынков. Охарактеризованы современные тенденции развития мировых финансовых рынков, а также раскрыто позитивное и негативное влияние глобализации на финансовые рынки.
Ключевые слова: финансовый рынок, мировой финансовый рынок, глобализация, глобализация финансовых рынков.

Liubokhynets L.S., Labunets O.O. THE WORLD FINANCIAL MARKETS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION
In the article the essence of the financial markets globalization covers, the main regulatory models and specific features of the development of global financial markets identifies. The modern trends of the world financial markets development are described, as well as the positive and negative effects of globalization on financial markets disclosed.
Keywords: financial market, global financial market, globalization, globalization of financial markets.

Завантажити статтю (pdf)