ІСТОРІЯ МЕТОДОЛОГІЇ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ

Кадол О.М.
кандидат історичних наук,
доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки
Криворізького національного університету
Кадол Л.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами
Криворізького національного університету
Кравчук Л.М.
старший викладач 
кафедри економіки, організації та управління підприємствами
Криворізького національного університету

Статтю присвячено дослідженню історичних коренів оподаткування майна та позитивного досвіду щодо використання податку на нерухомість іншими країнами та можливості використання його в Україні для захисту соціально незахищеної частини населення. Наведено наявні види оподаткування нерухомості в розвинутих країнах та форми здійснення оподаткування. Приділено увагу найбільш дискусійній проблемі під час нарахування і збирання податків на майно – визначенню методу оподаткування. Наведено підходи до визначення бази оподаткування нерухомого майна на основі вартості нерухомості та на основі площі нерухомості за законодавствами різних країн. Питання оподаткування нерухомості в Україні дискусійне, тому дослідження використання досвіду передових країн досить актуальне.
Ключові слова: оподаткування, нерухомість, податок на нерухомість, форми здійснення оподаткування, види оподаткування, база оподаткування.

Кадол А.Н., Кадол Л.В., Кравчук Л.Н. ИСТОРИЯ МЕТОДОЛОГИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ
Статья посвящена исследованию исторических корней налогообложения имущества и положительного опыта по использованию налога на недвижимость другими странами и возможности использования его в Украине для защиты социально незащищенных слоев населения. Приведены существующие виды налогообложения развитых стран и формы осуществления налогообложения. Уделено внимание наиболее дискуссионной проблеме при начислении и сбору налогов на имущество – определению метода налогообложения. Приведены подходы к определению базы налогообложения недвижимого имущества на основе стоимости и на основе площади недвижимости согласно законодательству разных стран. Вопрос налогообложения недвижимости в Украине дискуссионный, поэтому исследование использования опыта передовых стран очень актуально.
Ключевые слова: налогообложение, недвижимость, налог на недвижимость, формы осуществления налогообложения, виды налогообложения, база налогообложения.

Kadol O.M., Kadol L.V., Kravchuk L.M. THE HISTORY OF METHODOLOGY IMMOBILITY TAXATION
The article is about historical roots of taxation the property and positive experience of usage property tax by other countries and possibility, and its usage in Ukraine in order to guard socially unproved part of inhabitants. Here you can see kinds of taxation the immobility in developed countries and forms of taxation. We paid much attention to the most discussed problem during charging extra and canvassing property taxes - determination of taxation method. Also we have approaches for determination the assessment basis of immovable property on the basis of the immobility cost and on the basis of the immobility area on the laws of different countries. The question of immobility taxation in Ukraine is quite discussed, that is why investigation of usage the experience of foremost countries is quite actual.
Keywords: assesses taxation, fixed property, property tax, forms of carrying out, assesses taxation, kinds of taxation, base of taxation.

Завантажити статтю (pdf)