ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Чубарь О.Г.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і банківської справи
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,
старший науковий співробітник
Закарпатського регіонального центру соціально-економічних
і гуманітарних досліджень НАН України
Матьовка Т.В.
кандидат економічних наук, науковий співробітник
Закарпатського регіонального центру соціально-економічних
і гуманітарних досліджень НАН України

Статтю присвячено дослідженню інноваційної діяльності підприємств гірських районів Закарпатської області. Проаналізовано основні узагальнюючі показники інноваційного розвитку в регіоні, обсяги реалізації інноваційної продукції підприємствами Закарпатської області. Зроблено висновок про мізерні масштаби інноваційної активності в гірській місцевості, що носить несистемний, періодичний характер і відображає відсутність взаємодії між головними учасниками інноваційних процесів, нерозуміння ними шляхів і механізмів її налагодження. Запропоновано окремі напрями підвищення інноваційної активності в гірських районах області в розрізі пріоритетних видів економічної діяльності.
Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, джерела фінансування, гірський район, пріоритетні види економічної діяльності.

Чубарь О.Г., Матевка Т.В. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Статья посвящена исследованию инновационной деятельности предприятий горных районов Закарпатской области. Проанализированы основные обобщающие показатели инновационного развития в регионе, объемы реализации инновационной продукции предприятиями Закарпатской области. Сделан вывод о мизерных масштабах инновационной активности в горной местности, носящей несистемный, периодический характер и отражающей отсутствие взаимодействия между главными участниками инновационных процессов, непонимание ими путей и механизмов ее отладки. Предложены отдельные направления повышения инновационной активности в горных районах области в разрезе приоритетных видов экономической деятельности.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, источники финансирования, горный район, приоритетные виды экономической деятельности.

Chubar O.G., Matevka T.V. INNOVATIVE ACTIVITY IN THE MOUNTAINOUS AREAS OF TRANSCARPATHIAN REGION:
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

The article is devoted to the study of the innovative activity of enterprises in the mountainous areas of Transcarpathian region. The main generalizing indicators of innovative development in the region, the volumes of sales of innovative products by enterprises of the Transcarpathian region are analysed. The conclusion is drawn on the scanty scales of innovative activity in the mountainous area, which is non-systemic, periodic in character and reflects the lack of interaction between the main participants in the innovation processes, the lack of understanding of the ways and mechanisms of its adjustment. Some directions to increase innovative activity in the mountain areas of the region in the context of priority types of economic activity are proposed.
Key words: innovation, innovative activity, sources of financing, mountain area, priority types of economic activity.

Завантажити статтю (pdf)