МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Стеценко В.А.
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу
Національного університету харчових технологій
Рябко О.І.
студент
Національного університету харчових технологій
Ткачук С.В.
кандидат економічних наук, доцент
Національного університету харчових технологій

У статті досліджено частку роздрібних підприємств у всій структурі торговельних організацій, що знаходяться на території України, представлено основні показники ефективності діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Визначено основні шляхи підвищення ефективності роботи роздрібних підприємств. Проаналізовано методи збільшення обсягу продажів роздрібного підприємства, засоби впливу на конверсію, методи підвищення суми середнього чека. На основі проведеного дослідження запропоновано напрями підвищення ефективності роботи роздрібного підприємства.
Ключові слова: роздрібна торгівля, ефективність торговельної діяльності, торговельне підприємство, торгівля, конверсія, середній чек.

Стеценко В.А., Рябко А.И., Ткачук С.В. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследовано долю розничных предприятий во всей структуре торговых организаций, находящихся на территории Украины, представлены основные показатели эффективности деятельности предприятий розничной торговли. Определены основные пути повышения эффективности работы розничных предприятий. Проанализированы методы увеличения объема продаж розничного предприятия, средства воздействия на конверсию, методы повышения суммы среднего чека. На основе проведенного исследования предложены направления повышения эффективности работы розничного предприятия.
Ключевые слова: розничная торговля, эффективность торговой деятельности, торговое предприятие, торговля, конверсия, средний чек.

Stetsenko V.A., Riabko O.I., Tkachuk S.V. METHODS OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF RETAIL TRADE ENTERPRISE WORK
The article studies the share of retail enterprises in the whole structure of sales organizations located on the territory of Ukraine, presents the main performance indicators of retail enterprises. The main ways to improve the efficiency of retail enterprises are determined. Methods for increasing the volume of sales of retail enterprises, means of influence on conversion, methods to increase the total of average purchase amount are analysed. Based on conducted research, directions to improve the efficiency of work of retail enterprises are proposed.
Keywords: retail trade, efficiency of trade activity, trade enterprise, trade, conversion, average check.

Завантажити статтю (pdf)