ОБҐРУНТУВАННЯ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ДО НЕСТІЙКОГО ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Кривобок К.В.
старший викладач кафедри менеджменту та бізнесу
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто та обґрунтовано сучасні підходи, щодо адаптації підприємства до умов нестійкого зовнішнього середовища. В результати проведеного аналізу останніх досліджень було визначено структуру адаптації та її результативність. З урахуванням сутнісної характеристики видів адаптації й мети нашого дослідження, було запропоновано розширена класифікація видів адаптації підприємства. Було розроблено схему стратегічного розвитку підприємства, як відкритої стаціонарної соціально-економічної системи на основі застосування системного підходу з урахуванням думок сучасних авторів.
Ключові слова: адаптація, адаптивність, біфуркація, стратегія розвитку, бізнес-середовище, нестійкість, зовнішнє середовище.

Кривобок Е.В. ОБОСНОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ К НЕУСТОЙЧИВОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ
В статье рассмотрены и обоснованы современные подходы, по адаптации предприятия к условиям неустойчивой внешней среды. В результате проведенного анализа последних исследований была определена структура адаптации и ее результативность. С учетом сущностной характеристики видов адаптации и цели нашего исследования, была предложена расширенная классификация видов адаптации предприятия. Была разработана схема стратегического развития предприятия как открытой стационарной социально-экономической системы на основе применения системного подхода с учетом мнений современных авторов.
Ключевые слова: адаптация, адаптивность, бифуркация, стратегия развития, бизнес-среда, неустойчивость, внешняя среда.

Kryvobok K.V. JUSTIFICATION OF THE MODERN APPROACH TO ADAPTATION OF THE ENTERPRISE TO THE UNSTABLE EXTERNAL ENVIRONMENT
The article considers and substantiates modern approaches concerning the adaptation of the enterprise to the conditions of an unstable external environment. The results of the analysis of recent studies have identified the structure of adaptation and its effectiveness. Taking into account the essential characteristics of the types of adaptation and the purpose of our study, an extended classification of types of adaptation of the enterprise was proposed. The scheme of strategic development of the enterprise as an open stationary socio-economic system on the basis of the application of the system approach, taking into account the thoughts of contemporary authors, was developed.
Keywords: adaptation, adaptability, bifurcation, development strategy, business environment, instability, external environment.

Завантажити статтю (pdf)