ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ

Марусей Т.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри інформаційних технологій
Подільського державного аграрно-технічного університету

Проаналізовано розвиток електронної комерції, розкриті економічні наслідки виникнення електронної комерції, проаналізовано кількісні статистичні показники, які характеризують ступінь розвитку електронної комерції. Досліджено основні тенденції ринку електронної комерції України. Розглянуто види і особливості Інтернет-майданчиків для здійснення електронної торгівлі. Відображено найпоширеніші спеціалізовані агроторгівельні сайти.
Ключові слова: інформаційні технології, електронний маркетинг, електронна комерція, електронна торгівля, Інтернет, електронний бізнес.

Марусей Т.В. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УКРАИНЕ
Проанализировано развитие электронной коммерции, раскрыты экономические последствия возникновения электронной коммерции, проанализированы количественные статистические показатели, характеризующие степень развития электронной коммерции. Исследованы основные тенденции рынка электронной коммерции Украины. Рассмотрены виды и особенности Интернет-площадок для осуществления электронной торговли. Отражено распространенные специализированные агроторговые сайты.
Ключевые слова: информационные технологии, электронный маркетинг, электронная коммерция, электронная торговля, Интернет, электронный бизнес.

Marusey T.V. TRENDS OF ELECTRONIC COMMERCE IN UKRAINE
The paper aims to outline the development of electronic commerce. The economic impact of e-commerce is explored, statistical estimation on e-commerce degree of development is considered. The key tendencies in Ukrainian e-commerce market are analyzed. In particular, we examined the types and special features of e-commerce online markets, and described the most popular specialized agrarian sites.
Keywords: information technology, e-marketing, e-commerce, Internet, e-business.

Завантажити статтю (pdf)