ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ

Геселева Н.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу
Київського національного університету технологій та дизайну
Пронюк Г.В.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри охорони праці
Харківського національного університету радіоелектроніки
Добровольський В.В.
магістр
Київського національного університету технологій та дизайну

Стаття присвячена розробці шляхів впровадження системи дистанційного банківського обслуговування «Інтернет-банкінг». Автоматизація системи електронних платежів через Інтернет дозволить банку зменшити трудовитрати, прискорити обробку платіжних документів, розширити види послуг, надати можливість клієнту дистанційно управляти своїм рахунком, отримувати оперативну інформацію.
Ключові слова: банківський ринок, інформаційна система, електронні платежі, Інтернет-банкінг, розрахункове обслуговування, дистанційне банківське обслуговування, грошовий обіг, платіжні системи, інтернет-економіка.

Геселева Н.В., Пронюк А.В., Добровольский В.В. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Стаття посвячена разработке путей внедрения системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг». Автоматизация системы электронных платежей через Интернет позволит банку уменшить трудозатраты, ускорить обработку платежных документов, розширить виды услуг, дать возможность клиенту дистанционно управлять своим счетом, получать оперативную информацию.
Ключевые слова: банковский рынок, информационная система, электронные платежи, Интернет-банкинг, расчетное обслуживание, дистанционное банковское обслуживание, денежный оборот, платежные системы, интернет-экономика.

Geselyeva N.V., Proniuk G.V., Dobrovolsky V.V. INFORMATION SYSTEM OF SUPPORT OF ELECTRONIC PAYMENTS THROUGH INTERNET
The article is devoted to the development of ways to introduce the system of remote banking services "Internet banking". Automation of the electronic payment system through the Internet will allow the bank to reduce labor costs, speed up the processing of payment documents, expand the types of services, enable the client to remotely manage his account, and receive operational information.
Keywords: banking market, information system, electronic payments, Internet banking, settlement services, remote banking services, money circulation, payment systems, Internet economy.

Завантажити статтю (pdf)