ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОЦІНКИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: КОНЦЕПЦІЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ

Бандоріна Л.М.
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економічної інформатики
Національної металургійної академії України
Підгорна К.Д.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри економічної інформатики
Національної металургійної академії України
Бандоріна О.О.
магістр
Національної металургійної академії України

Запропоновано концепцію оцінки кадрового потенціалу, яка базується на теоретичних положеннях поведінкової економічної теорії, комплексному використанні методу управління за цілями і методу багатокритеріальної оцінки. Представлено можливості реалізації запропонованої системи на основі загальноприйнятих у світовій практиці підходів, методів і моделей до процесу оцінювання, які застосовуються у різних прикладних сферах і можуть бути використані при розробці системи оцінки кадрового потенціалу на прикладі туристичної компанії «Новий Світ».
Ключові слова: інформаційна система, концепція, кадровий потенціал, туристичне підприємство, система оцінки, метод управління за цілями, інтегральна оцінка, критерії, згортка, моделювання, програмна реалізація.

Бандорина Л.Н., Подгорная Е.Д., Бандорина Е.А. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ: КОНЦЕПЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Предложена концепция оценки кадрового потенциала, которая базируется на теоретических положениях экономической теории, комплексном использовании метода управления по целям и метода многокритериальной оценки. Представлены возможности реализации предложенной системы на основе общепринятых в мировой практике подходов, методов и моделей в процессе оценивания, которые применяются в различных прикладных областях и могут быть использованы при разработке системы оценки кадрового потенциала на примере туристической компании «Новый Мир».
Ключевые слова: информационная система, концепция, кадровый потенциал, туристическое предприятие, система оценки, метод управления по целям, интегральная оценка, критерии, свертка, моделирование, программная реализация.

Bandorina L.M., Pidhorna K.D., Bandorina O.O. INFORMATION SYSTEM FOR ASSESSING THE PERSONNEL
POTENTIAL OF THE ENTERPRISE: THE CONCEPT AND IMPLEMENTATION

The concept of personnel potential assessment is proposed, which is based on the theoretical positions of economic theory, the integrated use of the management method by objectives and the method of multicriteria evaluation. The possibilities of implementing the proposed system on the basis of generally accepted in the world practice approaches, methods and models in the assessment process, which are applied in various applied fields and can be used in the development of the personnel capacity assessment system by the example of the travel company New World.
Keywords: information system, concept, personnel potential, tourist enterprise, evaluation system, management method by objectives, integral estimation, criteria, convolution, modeling, software implementation.

Завантажити статтю (pdf)