АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

Назарова О.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри статистики, обліку та аудиту
Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна

У роботі надано характеристику ринку страхових послуг як окремому економічному феномену. Здійснено аналіз функціонування ринку страхових послуг в світі та Україні за 2015-2016 рр. Розглянуто певні сучасні тенденції розвитку світового страхового ринку, які склалися під дією загальних глобальних соціально-економічних процесів. Проведено дослідження рейтингів страхових компаній України.
Ключові слова: страхування, ринок страхових послуг, страховик, страхувальник, страховий ризик, рейтинг страхових компаній.

Назарова А.Ю. АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ
В работе дана характеристика рынку страховых услуг как отдельному экономическому феномену. Осуществлен анализ функционирования рынка страховых услуг в мире и Украине за 2015-2016 гг. Рассмотрены определенные современные тенденции развития мирового страхового рынка, которые сложились под действием общих глобальных социально-экономических процессов. Проведено исследование рейтингов страховых компаний Украины.
Ключевые слова: страхование, рынок страховых услуг, страховик, страхователь, страховой риск, рейтинг страховых компаний.

Nazarova O.U. ANALYSIS OF INSURANCE SERVICES MARKET FUNCTIONING
The paper presents the characteristics of the insurance services market as a separate economic phenomenon. The analysis of the functioning of the market in the world and Ukraine in 2015-2016 is carried out. Some modern tendencies of development of the world insurance market which have developed under the influence of general global socio-economic processes are considered. The research of ratings of insurance companies of Ukraine has been conducted.
Keywords: insurance, insurance services market, insurer, insured, insurance risk, rating of insurance companies.

Завантажити статтю (pdf)