УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ОБЛІГАТОРІЙНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Щирба М.Т.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету
Щирба І.М.
кандидат економічних наук, старший викладач
кафедри аудиту, ревізії та аналізу
Тернопільського національного економічного університету
Щирба М.М.
аспірант кафедри економіки підприємств і корпорацій
Тернопільського національного економічного університету

У статті виокремлено передумови формування менеджменту у ринкових умовах господарювання, досліджено етимологію менеджменту як різновиду управління та його теоретичні надбудови, а також проаналізовано взаємозв’язок управлінського обліку і менеджменту в площині забезпечення менеджерів інформацією, необхідною для планування, нормування, контролю і оцінки виробничо-комерційної діяльності підприємства і його структурних підрозділів.
Ключові слова: менеджмент, управлінський облік, управління.

Щирба М.Т., Щирба И.М., Щирба М.М. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ОБЛИГАТОРИЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье выделены предпосылки формирования менеджмента в рыночных условиях хозяйствования, исследованы этимологию менеджмента как разновидности управления и его теоретические надстройки, а также проанализирована взаимосвязь управленческого учета и менеджмента в плоскости обеспечения менеджеров информацией, необходимой для планирования, нормирования, контроля и оценки производственно-коммерческой деятельности предприятия и его структурных подразделений.
Ключевые слова: менеджмент, управленческий учет, управление.

Shchyrba M.T., Shchyrba I.M., Shchyrba M.M. MANAGMENT ACCOUNTING AS AN ABSORPORATE ELEMENT OF THE
MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE

The article outlines the preconditions for the formation of management in the market economy, examines the management etymology as a kind of management and its theoretical superstructures, as well as analyzes the relationship between managerial accounting and management in the area of providing managers with the information necessary for planning, valuation, control and evaluation of production and commercial activity of the enterprise.
Keywords: management, management accounting, management.

Завантажити статтю (pdf)