МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
НЕОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Пасенко Н.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри бухгалтерського обліку
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто питання обліково-інформаційного забезпечення управління необоротними активами підприємства. Запропоновано доповнити Примітки до річної фінансової звітності аналітичними таблицями з обліково-інформаційного забезпечення управління основними засобами та нематеріальними активами. Запропоновано форму коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають під час нарахування амортизації необоротних активів.
Ключові слова: необоротні активи, основні засоби, нематеріальні активи, обліково-інформаційне забезпечення, примітки до складання фінансової звітності.

Пасенко Н.С. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ
НЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРИМЕЧАНИЙ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В статье рассмотрены вопросы учетно-информационного обеспечения управления необоротными активами предприятия. Предложено дополнить Примечания к годовой финансовой отчетности аналитическими таблицами по учетно-информационному обеспечению управления основными средствами и нематериальными активами. Предложена форма корректировки финансового результата до налогообложения на разности, возникающие при начислении амортизации основных средств.
Ключевые слова: необоротные активы, основные средства, нематериальные активы, учетно-информационное обеспечение, примечания к составлению финансовой отчетности.

Pasenko N.S. METHODICAL APPROACHES TO THE ACCOUNTING INFORMATION CONTROL
OF NON-CURRENT ASSETS AT THE COMPILATION OF NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

The issues of accounting and information support for the management of non-negotiable assets of the enterprise are considered in the article. It is proposed to supplement the notes to the annual financial statements with analytical tables on accounting and information support for the management of fixed assets and intangible assets. A form for adjusting the financial result before taxation for differences arising when depreciation of fixed assets is proposed.
Key words: non-negotiable assets, fixed assets, intangible assets, accounting information support, notes to the preparation of financial statements.

Завантажити статтю (pdf)