ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ КРИТЕРІЇВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Клюс Ю.І.
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри обліку і оподаткування
Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля

У статті визначено склад, а також розкрито зміст головних принципів, якими слід керуватися під час формування критеріїв розвитку корпоративного управління інноваціями. Розглянуто стратегічні альтернативи інноваційного розвитку фірми. Запропоновано схему формування інноваційної стратегії підприємства під час формування критеріїв розвитку корпоративного управління інноваціями.
Ключові слова: інновація, корпорація, управління, підприємство, економічний аналіз.

Клюс Ю.И. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИЯМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В статье определен состав, а также раскрыто содержание главных принципов, которыми следует руководствоваться при формировании критериев развития корпоративного управления инновациями. Рассмотрены стратегические альтернативы инновационного развития фирмы. Предложена схема формирования инновационной стратегии предприятия при формировании критериев развития корпоративного управления инновациями.
Ключевые слова: инновация, корпорация, управление, предприятие, экономический анализ.

Klyus Yu.I. ECONOMIC ANALYSIS OF CRITERIA FOR DEVELOPMENT OF CORPORATE MANAGEMENT OF
INNOVATIONS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

The composition and the content of the main principles that should guide the formation of criteria of corporate governance innovations in the article. Consider strategic alternatives innovative development company. The scheme of formation of innovative business strategy in the formation of criteria of corporate governance innovations.
Key words: innovation, corporation, management, company, economic analysis.

Завантажити статтю (pdf)