ТИПОВІ ПОМИЛКИ В ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА: ВИЯВЛЕННЯ І ЗАПОБІГАННЯ

Карченкова О.Л.
студентка
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського
Шендригоренко М.Т.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку та аудиту
Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган-Барановського

У статті обґрунтовано необхідність дослідження типових помилок в обліку фінансових результатів підприємства. Проаналізовано питання організації аудиту фінансових результатів діяльності суб’єкта господарювання та його проблемні аспекти. Конкретизовано методи аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, розроблено рекомендації щодо вирішення проблемних аспектів аудиторської перевірки.
Ключові слова: типові помилки, облік, аудит, ризик, аналіз, операційний аудит, фінансова звітність, фінансовий результат, доходи, витрати.

Карченкова Е.Л., Шендригоренко М.Т. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В УЧЕТЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ:
ОБНАРУЖЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

В статье обоснована необходимость исследования типичных ошибок в учете финансовых результатов предприятия. Проанализированы вопросы организации аудита финансовых результатов деятельности субъекта хозяйствования и его проблемные аспекты. Конкретизированы методы аудита финансовых результатов деятельности предприятия, разработаны рекомендации по решению проблемных аспектов аудиторской проверки.
Ключевые слова: типичные ошибки, учет, аудит, риск, анализ, операционный аудит, финансовая отчетность, финансовый результат, доходы, расходы.

Carchenkova O.L., Shendryhorenko М.Т. TYPICAL ERRORS IN THE FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE:
DETERMINATION AND PREVENTION

The article substantiates the necessity of studying typical errors in accounting of financial results of the enterprise. The questions of organization of audit of financial results of activity of the entity of ménage and its problematic aspects are analyzed. The methods of audit of the financial results of the enterprise are specified and recommendations on solving the problem aspects of the audit are developed.
Key words: typical errors, accounting, audit, risk, analysis, operational audit, financial reporting, financial result, income, expenses.

Завантажити статтю (pdf)