УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ
ЗАСОБАМИ ПІДПРИЄМСТВ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

Єршова Н.Ю.
кандидат економічних наук,
професор кафедри економічного аналізу та обліку
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»

Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних підходів до формування та функціонування обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами підприємств. Запропоновано схему функціонування обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами підприємства, визначено функції обліково-аналітичного забезпечення управління основними засобами, розроблено алгоритм постановки стратегічного управлінського обліку та аналізу основних засобів.
Ключові слова: основні засоби, обліково-аналітичне забезпечення, стратегічний управлінський облік, аналіз, управління.

Ершова Н.Ю. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Статья посвящена исследованию теоретических и практических подходов к формированию и функционированию учетно-аналитического обеспечения управления основными средствами предприятий. Предложена схема функционирования учетно-аналитического обеспечения управления основными средствами предприятия, определены функции учетно-аналитического обеспечения управления основными средствами, разработан алгоритм постановки стратегического управленческого учета и анализа основных средств.
Ключевые слова: основные средства, учетно-аналитическое обеспечение, стратегический управленческий учет, анализ, управление.

Yershova N.Yu. IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR THE
MANAGEMENT OF FIXED ASSETS OF ENTERPRISES: THE STRATEGIC ASPECT

In the article theoretical and practical approaches to the formation and functioning of accounting and analytical support for the management of fixed assets of enterprises are investigated. The scheme of accounting and analytical support for the management of fixed assets of the enterprise is proposed. The functions of accounting and analytical support for the management of fixed assets are defined. Algorithm for setting strategic management accounting of fixed assets and analysis is developed.
Key words: fixed assets, accounting and analytical support, strategic management accounting, analysis, management.

Завантажити статтю (pdf)