ОЦІНКА НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА ПИВОВАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Вигівська І.М.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і аудиту
Житомирського державного технологічного університету
Гордієнко Л.П.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри обліку і оподаткування
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

У статті розвинений обліковий механізм розподілу прямих витрат через формування алгоритму такого розподілу, який будується відповідно до коефіцієнта готовності пива, а також запропонована процедура оцінки незавершеного виробництва пивоварних підприємств шляхом розроблення моделі формування собівартості таких об’єктів на основі механізму трансфертного ціноутворення.
Ключові слова: незавершене виробництво, калькулювання, оцінка, прямі витрати, облік, пивоварні підприємства, собівартість.

Выговская И.Н., Горидиенко Л.П. ОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПИВОВАРЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
УЧЕТНЫЕ АСПЕКТЫ

В статье развит учетный механизм распределения прямых расходов путем формирования алгоритма такого распределения, которое базируется в соответствии с коэффициентом готовности пива, а также предложена процедура оценки незавершенного производства пивоваренных предприятий путем разработки модели формирования себестоимости таких объектов на основе механизма трансфертного ценообразования.
Ключевые слова: незавершенное производство, калькуляция, оценка, прямые расходы, учет, пивоваренные предприятия, себестоимость.

Vygivs’ka I.M., Gordiyenko L.P. ASSESSMENT OF PROGRESS BREWERIES: ACCOUNTING ASPECTS
The paper developed an allocation mechanism of direct costs through the formation of this distribution algorithm, which is built according to the coefficient of readiness beer and proposed procedure for evaluating progress breweries through the development model of the cost of such facilities through transfer pricing mechanism.
Key words: progress, calculation, estimate direct costs, accounting, breweries, cost.

Завантажити статтю (pdf)