ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКУ ЯК ІНДИКАТОР РИЗИКУ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Чмутова І.М.
доктор економічних наук,
професор кафедри банківської справи
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Ткачова Є.О.
магістр
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті розроблено методичний інструментарій ідентифікації ризику відмивання коштів та фінансування тероризму у банку з використанням критеріїв фінансової стійкості. Здійснено розподіл банків України на групи відповідно до рівня їх ризику стосовно участі в процесах легалізації злочинних коштів з використанням кластерного аналізу. Встановлено, що 61% банків мають високий рівень, 36% – середній рівень, 3% – низький рівень ризику відмивання коштів. Через побудову кореляційно-регресійної моделі залежності резерву під операційний ризик від збалансованості політики управління активами і пасивами, прибутковості та ліквідності банку доведено гіпотезу про наявність взаємозв’язку між ризиком відмивання коштів та фінансовою стійкістю банку, що дає можливість використовувати показники фінансової стійкості як індикатори процесів легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Ключові слова: банк, фінансова стійкість, ризики відмивання коштів та фінансування тероризму, надійність, операційний ризик.

Чмутова И.Н., Ткачёва Е.О. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКА КАК ИНДИКАТОР РИСКА ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА

В статье разработан методический инструментарий идентификации риска отмывания средств и финансирования терроризма в банке с использованием критериев финансовой устойчивости. Осуществлено распределение банков Украины на группы в соответствии с уровнем их риска участия в процессах легализации преступных средств с использованием кластерного анализа. Установлено, что 61% банков имеют высокий уровень, 36% – средний уровень, 3% – низкий уровень риска отмывания средств. Путём построения корреляционно-регрессионной модели зависимости резерва под операционный риск от сбалансированности политики управления активами и пассивами, прибыльности и ликвидности банка доказана гипотеза о наличии взаимосвязи между риском отмывания средств и финансовой устойчивостью банка, что позволяет использовать показатели финансовой устойчивости в качестве индикаторов процессов легализации средств, полученных преступным путем.
Ключевые слова: банк, финансовая устойчивость, риск отмывания денег и финансирования терроризма, надёжность, операционный риск.

Chmutova I.M., Tkachova Ye.O. FINANCIAL STABILITY OF THE BANK AS A RISK INDICATOR OF MONEY LAUNDERING AND
TERRORISM FINANCING

A methodological tool for identifying the risk of money laundering and terrorist financing in a bank using criteria of financial stability has been developed in the article. The distribution of Ukrainian banks to groups according to their risk of participation into processes of legalization of criminal assets with the cluster analysis usage has been carried out. It has been established that 61% of banks have a high level, 36% – medium level, 3% – low risk of money laundering. The hypothesis of the existence of the relationship between money laundering risk and financial stability of the bank has been proved through the composition of correlation-regression model for the dependence of the operational risk provision on the balance between the policy of asset and liabilities management, the bank’s profitability and liquidity, which makes it possible to use indicators of financial stability as indicators legalization of proceeds from crime.
Key words: bank, financial stability, money laundering and terrorist financing risks, reliability, operational risk.

Завантажити статтю (pdf)