РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР СТАНУ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Стащук О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та кредиту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

У статті визначено місце рентабельності у системі оцінювання стану фінансової безпеки акціонерних товариств. Проведено аналіз індикаторів рентабельності власного капіталу, рентабельності активів, рентабельності діяльності та рентабельності продукції для підприємств машинобудівного комплексу України. Автором ідентифіковано домінанти та загрози фінансової безпеки вітчизняних корпоративних структур машинобудування.
Ключові слова: фінансова безпека акціонерних товариств, індикатори стану фінансової безпеки, рентабельність власного капіталу, рентабельність діяльності, рентабельність активів, рентабельність продукції, загрози та домінанти фінансової безпеки.

Стащук Е.В. РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
МАШИНОСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ

В статье определено место рентабельности в системе оценивания состояния финансовой безопасности акционерных обществ. Проведен анализ индикаторов рентабельности собственного капитала, рентабельности активов, рентабельности деятельности и рентабельности продукции для предприятий машиностроительного комплекса Украины. Автором идентифицированы доминанты и угрозы финансовой безопасности отечественных корпоративных структур машиностроения.
Ключевые слова: финансовая безопасность акционерных обществ, индикаторы состояния финансовой безопасности, рентабельность собственного капитала, рентабельность деятельности, рентабельность активов, рентабельность продукции, угрозы и доминанты финансовой безопасности.

Stashchuk O.V. PROFITABILITY AS AN INDICATOR OF THE FINANCIAL SECURITY OF JOINT-STOCK COMPANIES OF
MACHINE-BUILDING IN UKRAINE

The article defines the place of profitability in the system of assessing the financial security of joint stock companies. The analysis of indicators of return on equity, return on assets, profitability of operations and profitability of products for enterprises of the machine-building complex of Ukraine was carried out. The author identifies the dominant and threats of financial security of domestic corporate structures of mechanical engineering.
Key words: financial security of joint stock companies, indicators of financial security, return on equity, profitability of operations, return on assets, product profitability, threats and financial security dominant.

Завантажити статтю (pdf)