СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

Смагло О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено основні форми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями, проведено аналіз досвіду реалізації проектів МФО в Україні, визначено основні напрями розвитку співпраці з провідними фінансовими інституціями на сучасному етапі.
Ключові слова: міжнародні фінансові інститути, МВФ, кредитування, Світовий банк, міжнародні проекти, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк.

Смагло О.В. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УКРАИНОЙ И
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНСТИТУЦИЯМИ

В статье исследованы основные формы сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями, проведен анализ опыта реализации проектов МФО в Украине, определены основные направления развития сотрудничества с ведущими финансовыми институциями на современном этапе.
Ключевые слова: международные финансовые институты, МВФ, кредитование, Всемирный банк, международные проекты, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк.

Smaglo O.V. STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND
INTERNATIONAL INSTITUTIONS

The article analyzes the main forms of cooperation between Ukraine and international financial organizations, analyzes the experience of implementing IFI projects in Ukraine, and defines the main directions of development of cooperation with leading financial institutions at the present stage.
Key words: international financial institutions, IMF, lending, World Bank, international projects, European Bank for Reconstruction and Development, European Investment Bank.

Завантажити статтю (pdf)