ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ
ТЕОРІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Роледерс В.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри «Фінанси і кредит»
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

У статті розроблено заходи з підвищення ефективності управління кредитоспроможністю підприємства на основі теорії регулювання та системного аналізу. Встановлено, що найбільш достовірна оцінка кредитоспроможності позичальника повинна базуватися на аналізі та оцінці кількісних і якісних показників розрахункової дисципліни, прописаних в прийнятій підприємством політиці управління дебіторською і кредиторською заборгованістю. Удосконалено оцінку кредитоспроможності позичальника на основі аналізу кількісних і якісних показників розрахункової дисципліни. Запропоновано систему боргових індикаторів дебіторів і кредиторів. Це дасть можливість кредиторам завчасно визначати стан некредитоспроможності підприємства-позичальника, а потім вже приймати рішення про укладення кредитного договору.
Ключові слова: управління, кредитоспроможність, підприємство, дебітори, кредитори, оцінка, аналіз, показники.

Роледерс В.В. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА
ОСНОВЕ ТЕОРИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

В статье разработаны мероприятия по повышению эффективности управления кредитоспособностью предприятия на основе теории регулирования и системного анализа. Установлено, что наиболее достоверная оценка кредитоспособности заемщика должна базироваться на анализе и оценке количественных и качественных показателей расчетной дисциплины, прописанных в принятой предприятием политике управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Усовершенствована оценка кредитоспособности заемщика на основе анализа количественных и качественных показателей расчетной дисциплины. Предложена система долговых индикаторов дебиторов и кредиторов. Это даст возможность кредиторам заблаговременно определять состояние некредитоспособности предприятия-заемщика, а потом уже принимать решение о заключении кредитного договора.
Ключевые слова: управление, кредитоспособность, предприятие, дебиторы, кредиторы, оценка, анализ, показатели.

Roleders V.V. THE INCREASE OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE SOLVENCY ON THE BASIS OF
THEORY OF ADJUSTING AND ANALYSIS OF THE SYSTEMS

In the article the measures on the increase of management efficiency by solvency of enterprise on the basis of theory of adjusting and analysis of the systems are worked out. It is set that the most reliable estimation of solvency of borrower must be based on an analysis and estimation of the quantitative and quality indexes of settling discipline, prescribed in the politics of management accepted by an enterprise by a debtor and creditor debt. The estimation of solvency of borrower on the basis of analysis of quantitative and quality indexes of settling discipline is improved. The system of promissory indicators of debtors and creditors is offered. It will give possibility to the creditors in advance to determine the state of insolvency of enterprise-borrower, and then already to make decision about the conclusion of credit treaty.
Key words: management, solvency, enterprise, debtors, creditors, estimation, analysis, indexes.

Завантажити статтю (pdf)