ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ НА ДОСТОВІРНІСТЬ

Петленко Ю.В.
кандидат економічних наук, доцент
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Проценко К.О.
магістр
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті проаналізовано, а також систематизовано підходи до визначення поняття «перевірка фінансової інформації на достовірність», нормативно-правового забезпечення таких перевірок в Україні. Визначено цілі та роль перевірок фінансової інформації на достовірність, а також їх місце у загальній системі внутрішнього контролю компанії. Проаналізовано відмінні особливості застосування перевірок на достовірність фінансової інформації в зарубіжній та українській практиці. Напрацьовано пропозиції щодо шляхів подолання викликів впровадження перевірок на достовірність фінансової інформації та їх популяризації у середньостроковій перспективі в нефінансовому секторі економіки, побудовано індикативну модель для оцінювання необхідності проведення перевірок на достовірність фінансової інформації.
Ключові слова: перевірка достовірності фінансової інформації, комплаєнс, ризик недостовірності фінансової інформації, фінансовий контролінг, організація, корпорація, фінансовий сектор, нефінансовий сектор, банківський сектор.

Петленко Ю.В., Проценко К.А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
УКРАИНСКИХ КОМПАНИЙ НА ДОСТОВЕРНОСТЬ

В статье проанализированы, а также систематизированы подходы к определению понятия «проверка финансовой информации на достоверность», нормативно-правовому обеспечению таких проверок в Украине. Определены цели и роль проверок финансовой информации на достоверность, а также их место в общей системе внутреннего контроля компании. Проанализированы отличительные особенностей применения проверок на достоверность финансовой информации в зарубежной и украинской практике. Наработаны предложения касательно путей преодоления вызовов внедрения проверок на достоверность финансовой информации и их популяризации в среднесрочной перспективе в нефинансовом секторе экономики, построена индикативная модель для оценивания необходимости проведения проверок на достоверность финансовой информации.
Ключевые слова: проверка финансовой информации на достоверность, комплаенс, риск недостоверности финансовой информации, финансовый контроллинг, организация, корпорация, финансовый сектор, нефинансовый сектор, банковский сектор.

Petlenko Yu.V., Protsenko K.O. ISSUES AND PERSPECTIVES OF VERIFYING FINANCIAL INFORMATION IN TERMS OF
RELIABILITY FOR UKRAINIAN COMPANIES

In the article we conducted the analysis and systematization of the approaches to understanding the concept of “verifying financial information in terms of reliability” as well as the regulatory support of such verifications in Ukraine. We identified the purpose and role of verifying financial information in terms of reliability and its place in the whole system of the internal control in the company. We conducted the analysis of the specifics of verifying financial information in terms of reliability in foreign and Ukrainian financial practice. We either suggested the ways to overcome the challenges for introduction of verifying financial information in terms of reliability and their popularization in mid-term perspective in the real sector of Ukrainian economy or prepared the indicative model for estimating the necessity of conducting the verification of financial information in terms of reliability.
Key words: verifying financial information in terms of reliability, compliance, risk of unreliable financial information, financial controls, entity, corporation, financial sector, real sector, bank sector.

Завантажити статтю (pdf)