СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Ковальчук К.Ф.
доктор економічних наук, професор,
декан факультету економіки та менеджменту
Національної металургійної академії України
Петрова Л.В.
старший викладач кафедри фінансів
Національної металургійної академії України

Стаття присвячена актуальному за сучасних умов господарювання питанню стимулювання розвитку страхової діяльності через механізм оподаткування доходів страхових компаній. Проаналізовано зміни в об’єктах і ставках оподаткування страхових компаній протягом становлення та розвитку страхового ринку України. На основі дослідження сучасних публікацій систематизовано підходи та пропозиції удосконалення наявного механізму оподаткування страхових компаній.
Ключові слова: страхування, доходи страховиків, оподаткування страхових компаній, об’єкт оподаткування.

Ковальчук К.Ф., Петрова Л.В. СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ МЕХАНИЗМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Статья посвящена актуальному при современных условиях хозяйствования вопросу стимулирования развития страховой деятельности посредством механизма налогообложения доходов страховых компаний. Проанализированы изменения в объектах и ставках налогообложения страховых компаний в течение становления и развития страхового рынка Украины. На основе исследования современных научных публикаций систематизированы подходы и предложения усовершенствования существующего механизма налогообложения страховых компаний.
Ключевые слова: страхование, доходы страховщиков, налогообложение страховых компаний, объект налогообложения.

Koval’chuk K.F., Petrova L.V. STIMULATION OF DEVELOPMENT OF INSURANCE ACTIVITY THROUGH THE INSURANCE COMPANY’S
INCOME TAXATION MECHANISM

The article is devoted to the current issue of stimulating the development of insurance activity under the current economic conditions through the mechanism of taxation of income of insurance companies. Changes in the objects and rates of taxation of insurance companies during the formation and development of the insurance market in Ukraine are analyzed. Based on the research of modern scientific publications, approaches and proposals for improving the existing taxation mechanism for insurance companies are systematized.
Key words: insurance, incomes of insurers, taxation of insurance companies, object of taxation.

Завантажити статтю (pdf)