ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Іоргачова М.І.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку
Одеського національного економічного університету
Коцюрубенко Г.М.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансів
Одеського національного економічного університету
Ковальова О.М.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту
Одеського національного політехнічного університету

У статті розглянуто сутність платоспроможності як важливого індикатора фінансової стійкості підприємства та головної умови діяльності будь-якого суб’єкта господарювання. Відзначено, що важливість платоспроможності приводить до пошуку кожним суб’єктом господарювання певних напрямів та шляхів щодо зміцнення та підвищення її рівня. Запропоновано напрями щодо підвищення платоспроможності суб’єктів господарювання, які охоплюють найбільш вагомі складові управління платоспроможністю. Висловлено думку про те, що застосування запропонованих напрямів щодо підвищення платоспроможності дасть змогу покращити фінансовий стан, підвищити рівень прибутковості та зміцнити фінансову стійкість вітчизняних суб’єктів господарювання, що позитивно вплине на загальній стан вітчизняної економіки.
Ключові слова: платоспроможність, суб’єкт господарювання, індикатор стійкості, оцінка платоспроможності, напрями підвищення платоспроможності.

Иоргачёва М.И., Коцюрубенко А.Н., Ковалёва Е.Н. ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ:
НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ

В статье рассмотрена сущность платежеспособности как важного индикатора финансовой устойчивости предприятия и главного условия деятельности любого субъекта хозяйствования. Отмечено, что важность платежеспособности приводит к поиску каждым субъектом хозяйствования определенных направлений и путей по укреплению и повышению ее уровня. Предложены направления по повышению платежеспособности субъектов хозяйствования, которые охватывают наиболее важные составляющие управления платежеспособностью. Высказана мысль о том, что применение предложенных направлений по повышению платежеспособности позволит улучшить финансовое состояние, повысить уровень доходности и укрепить финансовую устойчивость отечественных субъектов хозяйствования, что положительно повлияет на общее состояние отечественной экономики.
Ключевые слова: платежеспособность, субъект хозяйствования, индикатор устойчивости, оценка платежеспособности, направления повышения платежеспособности.

Iorgachova M.I., Kotsyurubenko H.M., Koval’ova О.M. FINANCIAL SOLVENCY OF BUSINESS ENTITIES:
DIRECTIONS OF ITS INCREASE

The article deals with the essence of financial solvency as an important indicator of financial sustainability of enterprise and the main condition of the activity of any business entity. It is noted that the importance of financial solvency leads to the search of each business entity of certain directions and ways to strengthen and increase its level. The article proposes directions for improving the financial solvency of business entities that cover the most important components of solvency management. Expressed the opinion that the application of the proposed directions for increasing financial solvency will improve the financial position, raise profitability and strengthen the financial sustainability of domestic business entities, and which will positively affect the general state of the national economy.
Key words: financial solvency, business entity, stability indicator, financial solvency assessment, directions for increasing financial solvency.

Завантажити статтю (pdf)