ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Болгар Т.М.
доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри міжнародних фінансів, обліку та оподаткування
Університету імені Альфреда Нобеля
Кальченко А.О.
магістр
Університету імені Альфреда Нобеля

У статті досліджено особливості сучасних моделей управління активами підприємств України з пошуком ефективних шляхів удосконалення процесу управління. Обґрунтовано необхідність використання вдосконалених методів управління активами підприємства для покращення діяльності та виявлення можливостей підвищення результативності на конкурентному ринку. Ефективне формування і регулювання обсягу активів сприятимуть підтримці оптимального рівня ліквідності, оперативності виробничого та фінансових циклів діяльності.
Ключові слова: управління діяльністю, активи підприємства, ринкова економіка, система управління активами, прибуток, контроль запасів, економічний аналіз.

Болгар Т.Н., Кальченко А.О. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследованы особенности современных моделей управления активами предприятий Украины с поиском эффективных путей совершенствования процесса управления. Обоснована необходимость использования усовершенствованных методов управления активами предприятия для улучшения деятельности и выявления возможностей повышения результативности на конкурентном рынке. Эффективное формирование и регулирование объема активов будут способствовать поддержке оптимального уровня ликвидности, оперативности производственного и финансовых циклов деятельности.
Ключевые слова: управление деятельностью, активы предприятия, рыночная экономика, система управления активами, прибыль, контроль запасов, экономический анализ.

Bolgar T.M., Kal’chenko A.O. THE WAYS TO INCREASE THE EFFICIENCY OF ASSET MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
The article is a study of the features of modern models of asset management of Ukrainian enterprises with the search for effective ways to improve the management process. The necessity of using advanced methods of asset management of the enterprise for the improvement of their activity and identification of possibilities of increasing the efficiency in the competitive market is substantiated. Effective formation and regulation of the volume of assets will support the maintenance of the optimal level of liquidity, efficiency of production and financial cycles of activity.
Key words: business management, company assets, market economy, asset management system, profit, inventory control, economic analysis.

Завантажити статтю (pdf)