СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ

Тарасова К.І.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри статистики
Одеського національного економічного університету

У статті розглянуто сучасний стан рівня безробіття в Україні. Проведено аналіз динаміки показника за останні десять років. Зроблено порівняння рівнів безробіття з країнами Європи. Проаналізовано структуру безробітного населення за секторами економіки. Визначено середній строк пошуку роботи та основні методи, якими при цьому користуються безробітні. Побудовано регресійну модель впливу факторів на рівень безробіття.
Ключові слова: ринок праці, робоча сила, зайнятість, безробіття, рівень безробіття, динаміка, факторний аналіз.

Тарасова К.И. СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ В УКРАИНЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ
В статье рассмотрено современное состояние уровня безработицы в Украине. Проведен анализ динамики показателя за последние десять лет. Произведено сравнение уровней безработицы со странами Европы. Проанализирована структура безработного населения по секторам экономики. Определен средний срок поиска работы и основные методы, которыми при этом пользуются безработные. Построена регрессионная модель влияния факторов на уровень безработицы.
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, занятость, безработица, уровень безработицы, динамика, факторный анализ.

Tarasova К.I. STATISTICAL RESEARCH ON THE UKRAINIAN UNEMPLOYMENT PROBLEMS IN REGIONAL ASPECT
The article deals with the current state of unemployment in Ukraine. An analysis of the dynamics of the indicator over the past ten years is carried out. Comparison of the unemployment rates with the European countries is conducted. The structure of the unemployed population by sectors of the economy is analyzed. The average term of the job’s search and basic methods used by the unemployed are defined. A regressive model of the influence of factors on the level of unemployment is constructed.
Keywords: labor market, labor force, employment, unemployment, unemployment rate, dynamics, factor analysis.

Завантажити статтю (pdf)