МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ

Нагаївська Д.Ю.
викладач кафедри економіки і маркетингу
Харківського національного університету імені Семена Кузнеця

У статті запропоновано комплексні методичні підходи до визначення рівня і забезпечення соціальної відповідальності бізнесу на ринку продовольчих товарів з урахуванням потреб та інтересів суб’єктів соціальної відповідальності та напрямів її реалізації на підприємстві. Застосування запропонованих методик дає змогу підвищити імідж та конкурентоспроможність бізнесу і досягти сталих економічних, соціальних та екологічних результатів.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, оцінювання соціальної відповідальності, забезпечення соціальної відповідальності, ринок продовольчих товарів, рівні соціальної відповідальності.

Нагаивская Д.Ю. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА НА РЫНКЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
В статье предложены комплексные методические подходы к определению уровня и обеспечению социальной ответственности бизнеса на рынке продовольственных товаров с учетом потребностей и интересов субъектов социальной ответственности и направлений ее реализации на предприятии. Применение предложенных методик позволяет повысить имидж и конкурентоспособность бизнеса и достичь устойчивых экономических, социальных и экологических результатов.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, оценивание социальной ответственности, обеспечение социальной ответственности, рынок продовольственных товаров, уровни социальной ответственности.

Nagaivska D.Yu. METHODICAL APPROACH FOR ENSURING THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS ENTITIES ON THE FOODSTUFFS MARKET
In the article the complex methodological approaches for estimation and ensuring of the social responsibility of business entities on the foodstuffs market taking into account the needs and interest of the social responsibility actors as well as the main directions of its realization have been offered. The application of proposed methodologies allows enhancing the image and competitiveness of business and achieving sustainable economic, social and ecologic results.
Keywords: social responsibility of business, social responsibility evaluation, social responsibility ensuring, foodstuffs market, levels pf the social responsibility.

Завантажити статтю (pdf)