ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РИНКУ ЗНАНЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗНАНЬ

Малюкіна А.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та соціальних наук
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті розкрито сутність поняття «ринок знань». Здійснено огляд визначень термінів «ринок» та «знання». Подано класифікацію знань. Визначено відмінності між поняттями «знання» та «інформація». Обґрунтовано, чому саме ринковий механізм використовується для обміну знаннями, а також чому знання не існують поза межами людського мозку.
Ключові слова: знання, економіка знань, ринок знань, ознаки ринку.

Малюкина А.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЫНКА ЗНАНИЙ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗНАНИЙ
В статье раскрыта сущность понятия «рынок знаний». Осуществлен обзор определений терминов «рынок» и «знания». Представлена классификация знаний. Определены различия между понятиями «знания» и «информация». Обосновано, почему рыночный механизм используется для обмена знаниями, а также почему знания не существуют за пределами человеческого мозга.
Ключевые слова: знания, экономика знаний, рынок знаний, признаки рынка.

Maliukina A.A. THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE KNOWLEDGE MARKET AND CLASSIFICATION OF KNOWLEDGE
The article reveals the essence of the concept of "market knowledge". An overview of definitions of "market" and "knowledge". Classification of knowledge. Defined differences between the concepts of knowledge and information. Proved why the market mechanism is used for sharing knowledge. The reason for the absence of knowledge beyond the limits of the human brain is found out.
Keywords: knowledge, knowledge economy, market knowledge, market characteristics.

Завантажити статтю (pdf)