ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

Карковська В.Я.
кандидат економічних наук
Національного університету «Львівська політехніка»
Перхач О.Л.
кандидат економічних наук
Національного університету «Львівська політехніка»

Проведено дослідження та проаналізовано динаміку кількості державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за посадами. Виокремлено категорії посад державної служби відповідно до Закону України «Про державну службу» та згруповано категорії державних службовців згідно з внесеними до нього змінами. Проаналізовано та згруповано кількість державних керівників та спеціалістів місцевого самоврядування відповідно до встановлених нових категорій. Здійснено аналіз та встановлено основні тенденції зміни кількості державних службовців за статтю за аналізований період. У результаті проведених досліджень виявлено зростання загальної чисельності державних службовців, стабілізацію темпів її приросту, поліпшення якісного складу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, незначне, але збільшення кількості жінок серед керівних працівників.
Ключові слова: державні органи влади, органи місцевого самоврядування, державна служба, державні службовці, посадові особи України.

Карковская В.Я., Перхач О.Л. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В УКРАИНЕ
Проведено исследование и проанализирована динамика количества государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления по должностям. Выделены категории должностей государственной службы в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» и сгруппированы категории государственных служащих согласно внесенным в него изменениями. Проанализировано и сгруппировано количество государственных руководителей и специалистов местного самоуправления в соответствии с установленными новыми категориями. Осуществлен анализ и установлены основные тенденции изменения количества государственных служащих по полу за анализируемый период. В результате проведенных исследований выявлены рост общей численности государственных служащих, стабилизация темпов ее прироста, улучшение качественного состава государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, незначительное, но увеличение количества женщин среди руководящих работников.
Ключевые слова: государственные органы власти, органы местного самоуправления, государственная служба, государственные служащие, должностные лица Украины.

Karkovska V.Ya., Perkhach O.L. RESEARCH OF THE STRUCTURE OF THE NUMBER OF STATE CIVIL SERVANTS OF UKRAINE
The dynamics of the number of civil servants and officials of local government is analysed by positions and explored in the article. The categories of public service positions are classified in accordance with the Law on Public Service. The categories of civil servants are grouped according to the changes made to the relevant Law. The number of state executives and specialists of local government is analyzed and grouped in accordance with established new categories. The analysis and the main tendencies of changes in the number of civil servants by gender for the analyzed period were determined. The growth of the total number of civil servants, the stabilization of its growth rates, the improvement of the qualitative composition of civil servants and local government officials, the insignificant increase in the number of women among executives are discovered as a result of the conducted research.
Keywords: state authorities, local government, public service, civil servants, officials Ukraine.

Завантажити статтю (pdf)