ОСНОВНІ НАПРЯМИ УРЕГУЛЮВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Єрмаченко В.Є.
кандидат економічних наук, професор кафедри туризму
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Литовченко І.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та соціальних наук
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Ачкасова О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та соціальних наук
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто основні нормативно-правові акти у сфері регулювання наукової та науково-технічної діяльності, їх сутність та недоліки. Ідентифіковано ключові проблеми й переваги впровадження та використання рейтингової системи оцінки діяльності, зокрема, молодих учених, в якій наукові здобутки оцінювалися б за визначеною шкалою балів, та безпосередньо закладів вищої освіти у цілому. Крім того, запропоновано структурувати нормативно-правову базу розвитку наукової діяльності за основними напрямами.
Ключові слова: наукова діяльність, інноваційна діяльність, нормативно-правові акти, технологічні парки, заклади вищої освіти, рейтинг, молоді вчені.

Ермаченко В.Е., Литовченко И.В., Ачкасова О.В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В статье рассмотрены основные нормативно-правовые акты в сфере регулирования научной и научно-технической деятельности, их сущность и недостатки. Идентифицированы ключевые проблемы и преимущества внедрения и использования рейтинговой системы оценки деятельности, в частности, молодых ученых, в которой научные достижения оценивались бы по определенной шкале баллов, и непосредственно учреждений высшего образования в целом. Кроме того, предложено структурировать нормативно-правовую базу в сфере развития научной деятельности по основным направлениям.
Ключевые слова: научная деятельность, инновационная деятельность, нормативно-правовые акты, технологические парки, учреждения высшего образования, рейтинг, молодые ученые.

Yermachenko V.E., Lytovchenko Y.V., Achkasova O.V. MAIN DIRECTIONS OF REGULATION OF NORMATIVE LEGAL BASIS
IN SCIENTIFIC ACTIVITY DEVELOPMENT

The article considers with the main normative and legal acts in the field of regulation of scientific and scientific-technical activity, their essence and disadvantages. The key problems and advantages of introducing and using a rating system for the assessment of the activity of young scientists in particular, in which the scientific achievements would be evaluated according to a certain scale of marks, and directly to institutions of higher education in general, were identified. In addition, it is proposed to structure the legal and regulatory framework in the field of development of scientific activity in the main directions.
Keywords: scientific activity, innovation activity, legal acts, technological parks, higher education institutions, rating, young scientists.

Завантажити статтю (pdf)