ПОТЕНЦІАЛ АДАПТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

Хаустова К.М.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри менеджменту
та управління економічними процесами
Мукачівського державного університету
Архангельська А.-М.І.
студентка
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті досліджено теоретичні підходи до визначення понять «адаптивність соціально-економічної системи» та «потенціал адаптивності промислового сектору регіону». Проаналізовано й систематизовано основні фактори його формування, прояву та використання. Розглянуто структурні компоненти потенціалу в контексті поєднання галузевих та регіональних детермінант.
Ключові слова: потенціал, адаптивність, потенціал адаптивності, фактори, промисловий сектор, галузь, регіональні інструменти.

Хаустова К.М., Архангельская А.-М.И. ПОТЕНЦИАЛ АДАПТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА РЕГИОНА
В статье исследованы теоретические подходы к определению понятий «адаптивность социально-экономической системы» и «потенциал адаптивности промышленного сектора региона». Проанализированы и систематизированы основные факторы его формирования, проявления и использования. Рассмотрены структурные компоненты потенциала в контексте сочетания отраслевых и региональных детерминант.
Ключевые слова: потенциал, адаптивность, потенциал адаптивности, факторы, промышленный сектор, отрасль, региональные инструменты.

Khaustova K.M., Arkhangelskaya A.-M.I. POTENTIAL OF ADAPTABILITY OF THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE REGION
The theoretical approaches to the definition of the concepts of «adaptability of the socio-economic system» and «the potential of adaptability of the industrial sector of the region» have investigated. The main factors of its formation, manifestation, and use are analyzed and systematized. The structural components of the potential have considered in the context of the combination of sectoral and regional determinants.
Keywords: potential, adaptability, the potential of adaptability, factors, industrial sector, industry, regional tools.

Завантажити статтю (pdf)