ОПОРТУНІСТИЧНА ПОВЕДІНКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ
ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ: МЕХАНІЗМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ДЕСТРУКЦІЙ

Борщевський В.В.
доктор економічних наук,
завідувач відділу розвитку територіальних громад
і транскордонного співробітництва
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»
Бабій Г.Я.
здобувач наукового ступеня кандидата наук
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»

У статті досліджено характерні особливості та механізми формування опортуністичної поведінки у сусідніх із Польщею прикордонних регіонах України, а також її плив на розвиток інвестиційно-інноваційних процесів у межах українсько-польського транскордонного регіону. Сформульовано пропозиції для органів державної влади і місцевого самоврядування щодо нівелювання деструктивного впливу опортуністичної поведінки на інвестиційно-інноваційну активність у прикордонних із Польщею регіонах України.
Ключові слова: опортуністична поведінка, інвестиційно-інноваційні процеси, українсько-польський транскордонний регіон.

Борщевский В.В., Бабий Г.Я. ОПОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В
УКРАИНСКО-ПОЛЬСКОМ ТРАНСГРАНИЧНОМ РЕГИОНЕ: МЕХАНИЗМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, СРЕДСТВА ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕСТРУКЦИЙ

В статье исследованы характерные особенности и механизмы формирования оппортунистического поведения в соседних с Польшей приграничных регионах Украины, а также его влияние на развитие инвестиционно-инновационных процессов в рамках украинско-польского трансграничного региона. Сформулированы рекомендации для органов государственной власти и местного самоуправления, касающиеся нивелированию деструктивного влияния оппортунистического поведения на инвестиционно-инновационную активность в приграничных с Польшей регионах Украины.
Ключевые слова: оппортунистическое поведение, инвестиционно-инновационные процессы, украинско-польский трансграничный регион.

Borshchevsky V.V., Babiy G.Y. OPPORTUNISTIC BEHAVIOR AND ITS INFLUENCE ON INVESTMENT-INNOVATION PROCESSES IN THE
UKRAINIAN-POLISH TRANSBOUNDARY REGION: MECHANISMS, TRENDS, MEANS OF OVERCOMING DESTRUCTIONS

The specific features and mechanisms of opportunistic behavior formation in neighboring with Poland near-border Ukrainian regions are investigating, as well as its impact on the development of investment-innovation processes within the Ukrainian-Polish cross-border region. Recommendations for the bodies of state power and local self-governments concerning the leveling of the destructive influence of opportunistic behavior on investment-innovation activity in the regions of Ukraine bordering with Poland are formulated.
Keywords: opportunistic behavior, investment-innovation processes, Ukrainian-Polish cross-border region.

Завантажити статтю (pdf)