ДЕЯКІ ПІДХОДИ ЩОДО ПРОСУВАННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ

Шкурупська І.О.
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу
Одеського національного економічного університету

У статті представлено специфіку просування інноваційної продукції за участі наукових установ, вітчизняних виробників, що втілюють їхні ідеї, та держави. Розглянута дворівнева система просування науково-технічних розробок академічних вчених на зовнішній ринок. Розроблено сценарії просування розробок при відповіді на запит потенційних клієнтів та у вигляді готової продукції. Охарактеризовано основні форми взаємодії винахідників із зацікавленими організаціями щодо їх наукових замислів.
Ключові слова: інновації, просування, науково-технічна розробка, маркетинг, аутсорсинг, Національний центр координації наукових організацій.

Шкурупская И.А. НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОДВИЖЕНИЮ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК УКРАИНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В статье представлены специфика продвижения инновационной продукции с участием научных учреждений, отечественных производителей, воплощающих их идеи, и государства. Рассмотрена двухуровневая система продвижения научно-технических разработок академических ученых на внешний рынок. Разработаны сценарии продвижения разработок в ответ на запрос потенциальных клиентов и в виде готовой продукции. Охарактеризованы основные формы взаимодействия изобретателей с заинтересованными организациями по реализации их научных замыслов.
Ключевые слова: инновации, продвижение, научно-техническая разработка, маркетинг, аутсорсинг, Национальный центр координации научных организаций.

Shkurupskaya I.A. SOME APPROACHES FOR PROMOTION SCIENTIFIC ACQUISITIONS OF UKRAINIAN PRODUCERS
The article presents the specificity of the promotion of innovative products with the participation of scientific institutions, domestic manufacturers, which embodys their ideas, and the state. The two-level system of promotion of scientific and technical acquisitions of academic scholars to the external market is considered. Developed scenarios for advancement of development in response to the request of potential customers and in the form of finished products. The main forms of interaction of inventors with interested organizations on realization of their scientific plans are characterized.
Keywords: innovation, promotion, scientific and technical development, marketing, outsourcing, National Center for the Coordination of Scientific Organizations.

Завантажити статтю (pdf)