ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Шеленко Д.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені В. Стефаника»

Стаття присвячена дослідженню поняття організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано поняття «організація», «організаційно-правові форми», «організаційно-правові форми господарювання» та «організаційно-правові форми сільськогосподарських підприємств», що дозволило навести їх взаємозв’язки в умовах ринкових відносин. Досліджено спільні ознаки організаційно-правових форм.
Ключові слова: організація, організаційно-правові форми, організаційно-правові форми господарювання, сільськогосподарські підприємства, діяльність.

Шеленко Д.И. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена исследованию понятия организационно-правовых форм сельскохозяйственных предприятий. Проанализированы понятия «организация», «организационно-правовые формы», «организационно-правовые формы хозяйствования» та «организационно-правовые формы сельскохозяйственных предприятий» и что позволило привести их взаимосвязи в сегодняшних условиях. Исследовано общие признаки организационно-правовых форм.
Ключевые слова: организационно-правовые формы хозяйствования, организация, организационно-правовые формы, сельскохозяйственные предприятия, деятельность.

Shelenko D.I. THE ECONOMIC ESSENCE OF ORGANIZATIONAL-LEGAL FORMS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
The article is devoted to the study of the concept of organizational and legal forms of agricultural enterprises. The concept of «organization», «organizational and legal forms», «organizational and legal forms of management» and «оrganizational and legal forms of agricultural enterprises» which allowed to bring their interrelations in the present conditions has been analyzed.
Keywords: organizational-legal forms of management, organization, organizational-legal forms, agricultural enterprises, activity.

Завантажити статтю (pdf)