АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Чаюн І.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті проведено дослідження сутності поняття «бюджетне управління», окреслені відмінні характеристики даного виду управління, його місце в системі економічного управління підприємством. Визначена фінансова структура підприємства як сукупність центрів фінансової відповідальності створених задля формування раціональних взаємозв’язків між ключовими елементами бюджетного управління. Запропоновані типи фінансової структури підприємства: традиційний за організаційною структурою, процесно-орієнтований, бізнес-орієнтований, проектно-орієнтовний, категорійно-орієнтований, комбінований.
Ключові слова: бюджетне управління підприємством, бюджетування, фінансова структура, типи фінансової структури: традиційний за організаційною структурою, процесно-орієнтований, бізнес-орієнтований, проектно-орієнтовний, категорійно-орієнтований, комбінований.

Чаюн И.А. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье проведено исследование сущности понятия «бюджетное управление», определены характерные особенности данного вида управления, его место в системе экономического управления предприятием. Определена финансовая структура предприятия как совокупность центров финансовой ответственности, созданных для формирования рациональных взаимосвязей между ключевыми элементами бюджетного управления. Предложены типы финансовой структуры предприятия: традиционный в соответствии с организационной структурой, проектно-ориентированный, процесно-ориентированный, бизнес- ориентированный, категорийно-ориентированный, комбинированный.
Ключевые слова: бюджетное управление предприятием, бюджетирование, финансовая структура, типы финансовой структуры: традиционный в соответствии с организационной структурой, проектно-ориентированный, процесно-ориентированный, бизнес-ориентированный, категорийно-ориентированный, комбинированный.

Chayun I.A. BUDGET MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
In this article a study of the concept “budget management” is carried out, the properties of this form of control, and its place in the system of economic management of the enterprise are determined. The financial structure of the enterprise is detetmined, as the totality of centers of financial responsibility, created to form the rational interrelations between the key elements of budget control. The following types of the financial structure of the enterprise are proposed: traditional, according to the organizational structure, project-oriented, process- oriented, business oriented, category oriented, combined.
Keywords: budget management of enterprise, budgeting, financial structure, the types of the financial structure: traditional in accordance with the organizational structure, design-oriented, process-oriented, business-oriented, category-oriented, combined.

Завантажити статтю (pdf)